1. جعفر عبادی , محمدحسین جاویدی دشت بیاض , ناصر پریز , توسعه مدل حلقه کنترل بار_فرکانس نیروگاهها با در نظرگرفتن ضریب کارآیی توربین , مهندسی برق و الکترونیک ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۱۹-۲۷